801-11-29-900

ΕΛ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτή η σελίδα περιγράφει τις νομικές οδηγίες οι οποίες ισχύουν για κάθε χρήστη που επισκέπτεται αυτό τον διαδικτυακό χώρο. Σε διαβούλευση με αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε να σέβεστε αυτές τις οδηγίες χωρίς επιφύλαξη. Θα σας συμβουλεύαμε να διαβάζετε αυτές τις οδηγίες τακτικά, καθώς μπορεί εν καιρώ να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. 1. Πνευματική ιδιοκτησία Αυτός ο διαδικτυακός χώρος ανήκει και λειτουργείται από την Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. Η παρουσίαση καθενός από τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, λογότυπων και ονομάτων τομέα, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση www.rontamil.gr (εφεξής αναφέρεται ως “ιστοσελίδα”), προστατεύονται από τους εφαρμοσμένους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και είναι ιδιοκτησία της Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. ή έχουν υποβληθεί σε χορήγηση άδειας χρήσης. Κανένα υλικό από την ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, παραμορφωθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο, ακέραιο ή μέρος του, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε., με εξαίρεση την χρήση από τον τύπο, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής και λοιπής ιδιοκτησίας. 2. Σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους Η Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. δεν θα καλείται προ των ευθυνών της όσον αφορά τους διαδικτυακούς χώρους τρίτων στους οποίους ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. Δεν υπάρχει δυνατός τρόπος ελέγχου του περιεχομένου των διαδικτυακών χώρων τρίτων οι οποίοι παραμένουν εντελώς ανεξάρτητοι από την Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη συνδέσμων μεταξύ της ιστοσελίδας και διαδικτυακών χώρων τρίτων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι η Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. εγκρίνει το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών χώρων ή την οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο υλικό. Επιπλέον, είναι ευθύνη του χρήστη να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις, ,ώστε να εμποδίζει την εγκατάσταση στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε, “προγράμματα ιών”, “προγράμματα δούρειων ίππων” και λοιπών επιβλαβών προγραμμάτων. 3. Ονομαστικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες Η Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. δεν θα αποκαλύψει σε τρίτους προσωπικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν τον χρήστη και οι οποίες προκύπτουν από την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό την απάντηση προς τον χρήστη με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Η ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να υποβάλλει ο χρήστης. Σαν αποτέλεσμα, και με εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όλες οι πληροφορίες και σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να είναι αυτές : έγγραφα, δεδομένα, γραφικά, ερωτήματα, υποδείξεις, έννοιες, σχόλια ή άλλα - με τις οποίες ο χρήστης επικοινωνεί με την ιστοσελίδα, με κανέναν τρόπο δεν θεωρούνται εμπιστευτικά. Σαν αποτέλεσμα αυτού, το απλό γεγονός ότι ο χρήστης μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες σε εμάς μας δίνει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουμε, αναπαράγουμε , μετατρέψουμε ή να τις αναμεταδώσουμε με στόχο την εξυπηρέτηση του αιτήματος του χρήστη. 4. Περιορισμοί της ευθύνης Η Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. καταβάλει κάθε προσπάθεια στο μέγιστο των δυνατοτήτων της ώστε να διασφαλίζει την ακρίβεια και την ενημέρωση των πληροφοριών οι οποίες μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο της οποίας η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, η Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως την ακρίβεια, την ενημέρωση ή την πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα. Σαν αποτέλεσμα, και με την εξαίρεση της άμεσης ζημίας η οποία προέρχεται από εσκεμμένο δόλο ή βαριά αμέλεια της Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε., η τελευταία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμιά ζημία, άμεση ή έμμεση, ανεξάρτητα από την αιτία της, την προέλευση, τη φύση ή της συνέπειες της, έστω και αν η Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. είναι ενήμερη για την δυνατότητα πρόβλεψης τέτοιας ζημίας, είτε πρόκειται για το αποτέλεσμα (i) πρόσβασης ή μη πρόσβασης στην ιστοσελίδα, (ii) της χρήσης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας από προγράμματα ιών που μπορεί να εγκατασταθούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη ή σε άλλα προϊόντα, και/ή (iii) της έμφασης που δίνεται σε κάθε πληροφορία η οποία παρέχεται άμεσα ή έμμεσα από την ιστοσελίδα. 5. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται και μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να περιέχουν έμμεσες ή άμεσες αναφορές σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες της Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε., τα οποία δεν είναι προτεινόμενα ή διαθέσιμα σε κάποιες χώρες ή περιοχές, ή τα οποία μπορεί να προσφέρονται με διαφορετικό εμπορικό σήμα και τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς νόμους και όρους χρήσης της εκάστοτε χώρας ή περιοχής. Τέτοιες αναφορές δεν συνεπάγονται καμία πρόθεση από την πλευρά της Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. να πωλήσει τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες αυτές στην εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε μας για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες τα οποία είναι διαθέσιμα στη χώρα / περιοχή σας. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκειται σε περιορισμούς ευρεσιτεχνίας σε χώρες στις οποίες ισχύουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 6. Πνευματικά δικαιώματα Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των γραφικών, των συσκευών και του κώδικα τα οποία περιέχει και η γενικότερη “εικόνα και αίσθηση” αυτής της ιστοσελίδας, ανήκουν στη Rontis Hellas A.Ε.Β.Ε. και στις θυγατρικές της (Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος) ή στους παρόχους της. 7. Λήψη λογισμικού Ο χρήστης οφείλει να διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε λογισμικό λαμβάνεται από την ιστοσελίδα στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή είναι κατάλληλο για χρήση στον υπολογιστή του και ότι δεν είναι μολυσμένο με ιούς.

ENG

LEGAL NOTICE This page describes the legal instructions which apply to every Internet-user visiting this site. In consulting this site you undertake to respect these instructions without reservation. We would advise you to consult these instructions regularly, as they may be modified from time to time and without warning. 1. Intellectual property This site is owned and operated by Rontis Hellas S.A. The presentation and each of the materials, including trademarks, logos and domain names, posted on the web site located at www.rontamil.gr (hereinafter the “Site”), are protected by the applicable laws as regards Intellectual Property, and are owned by Rontis Hellas S.A. or have been subjected to authorization of use granted to it. No material from the Site may be copied, reproduced, modified, republished, uploaded, distorted, transmitted or distributed in any way, on any support, in total or in part, without Rontis Hellas S.A. prior written consent, except for press use only, on condition that intellectual property rights and all other property rights are respected. The only authorized copies are for personal, non-commercial, home use. 2. Links to other sites The responsibility of Rontis Hellas S.A. will not be called into account with regard to any third-party site to which you may have gained access via the Rontis Hellas S.A. web site. We have no way of controlling the content of these third-party sites which remain totally independent of Rontis Hellas S.A. What is more, the existence of a link between the Site and any third party site in no way implies that Rontis Hellas S.A. in any way approves of the content of this site, or, moreover, any use to which such content may be put. Furthermore, it is your responsibility to take the necessary precautions to prevent the Site being contaminated by, including, but not limited to, one or more “viruses”, “Horses of Troy” or any other “parasites”. 3. Nominative information and other information Rontis Hellas S.A. will not divulge to any third party personal information concerning you which you may communicate via electronic mail. This information will be used for the sole purpose of replying to you in the most efficient way possible. The Site is not designed to receive any confidential information which you may submit. As a result, and with the exception of the personal data outlined above, all information, whatever form it is in: document, data, graphics, questions, suggestions, concepts, remarks or other - which you communicate on the Site will in no way be considered as confidential. As result of this, the simple fact of your transmitting this data to us grants us the right to use, reproduce, diffuse or modify this data, or to transmit it in the aim of processing your request. 4. Limitations of liability Rontis Hellas S.A. makes every effort to ensure to the best of its abilities the accuracy and updating of the information broadcast on the Site, whose content the company reserves the right to change at any time and without prior notice. Nonetheless, Rontis Hellas S.A. cannot fully guarantee the accuracy, precision, updating or exhaustiveness of the information made available on the Site. As a result, and with the exception of direct damage resulting from willful misconduct or gross negligence by Rontis Hellas S.A., the latter cannot be held liable for any damage, direct or indirect, regardless of its cause, origin, nature or consequences, even whilst Rontis Hellas S.A. has been aware of the foresee ability of such damage, whether it be the result of (i) access or inability to access the Site, (ii) the use of the Site, including any damage or virus which may infect your computer system or any other product, and/or (iii) credit given to any information provided directly or indirectly by the Site. 5. Information on the products The information contained and broadcast on the Site may contain direct or indirect references to Rontis Hellas S.A. products, programs and services which are not proposed or available in certain countries or regions, or which may be offered under a different trademark, and which may be subject to different regulations and conditions of use according to the country. Such references do not imply any intention on the part of Rontis Hellas S.A. to sell these products, programs or services in your country. Please consult us for any information concerning the products, programs and services which are available in your region / country. Availability of products is subject to patent restrictions in countries where applicable patents are in effect. 6.Copyright notice The copyright in this website, including without limitation, in all documents, files, text, images, graphics, devices and code contained in it and in this website’s general “look and feel”, is owned by Rontis Hellas S.A. and its affiliates (All Rights Reserved) or its third party providers. 7.Software downloads You must ensure that any software downloaded from this website to your computer is suitable for use on your computer and that it is free from viruses.